GEBRUIKSVOORWAARDEN

1 – Inleiding

1.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de door Whappbook aangeboden Dienst (zoals hieronder gedefinieerd). Door van de Dienst gebruik te maken, stem je in met de Gebruiksvoorwaarden en ga je een overeenkomst met Whappbook aan (hierna: “de Overeenkomst”). Stem je niet in met de Gebruiksvoorwaarden, dan kan je helaas geen gebruik maken van de Dienst.

1.2 Whappbook B.V. (hierna: “Whappbook”) is een Nederlandse besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te (3011XW) Rotterdam, aan de Wijnbrugstraat 236, en actief op de website www.whappbook.com (hierna: “de Website”) alsmede te bereiken op email [email protected]

1.3 Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van jouw rechten en verplichtingen als je gebruik maakt van de door Whappbook aangeboden Dienst. Vragen over de Gebruiksvoorwaarden kunnen worden gericht aan [email protected]

1.4 Je kan deze Gebruiksvoorwaarden hier https://www.whappbook.com/pdf/toswhappbook.pdf downloaden en printen.

2 – Overeenkomst

2.1 Whappbook heeft een gelijknamige dienst ontwikkeld waarmee je jouw chatgeschiedenis van een (groeps)gesprek in de mobiele applicatie Whatsapp in een boekvorm kan bestellen (hierna: “de Dienst”). De Dienst bestaat er dus uit dat Whappbook (i) de chatgeschiedenis, die je per email aan Whappbook hebt verzonden, afdrukt in een boekje (hierna: “het Product”) en (ii) dat boekje per post aan jou verzendt.

2.2 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle tussen jou en Whappbook gesloten overeenkomsten en op elk gebruik dat je van de Dienst maakt.

2.3 De Overeenkomst tussen jou en Whappbook komt tot stand wanneer je de Whatsapp (groeps)chat aan Whappbook toestuurt.

2.4 Whappbook is steeds gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Op de Website staan altijd de meest actuele Gebruiksvoorwaarden.

2.5 Aanvullingen op en/of afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen geldig als Whappbook deze schriftelijk heeft bevestigd .

3 – Gebruik van de Dienst

3.1 Wanneer je een Product wil bestellen, dien je via de mobiele applicatie Whatsapp de chatgeschiedenis van een (groeps)gesprek per e-mail aan Whappbook verzenden op het adres [email protected]. Whappbook zal direct na het insturen van het (groeps)gesprek de statistieken en een preview van het boekje vervaardigen.

3.2 Na ontvangst van de chatgeschiedenis op voornoemd e-mailadres stuurt Whappbook per email aan jou een hyperlink naar het online bestelproces waar je het Product kunt bestellen (hierna: “de Checkout”). De e-mail bevat tevens de statistieken van het (groeps)gesprek en een preview van het boekje. In de Checkout dien je het bestelproces voor het Product af te ronden door de gevraagde gegevens in te vullen, de betaling af te ronden en de bestelling in te sturen door te klikken op de knop “Place Order”.

3.3 In de Checkout kun je tevens een preview van jouw Product bekijken en de statistieken delen met de andere personen van het (groeps)gesprek. De hyperlink naar jouw Checkout blijft 5 dagen beschikbaar, daarna verwijdert Whappbook de preview, statistieken, de (groeps)chat en/of andere gegevens die Whappbook van jou heeft ontvangen indien je geen bestelling hebt geplaatst.

3.4 De Checkout bevindt zich op een unieke voor jou vervaardigde hyperlink. Deze webpagina is echter wel openbaar te bezoeken via het internet. Het delen van de hyperlink naar de Checkout pagina met derden is dan ook voor jouw eigen rekening en risico. Whappbook is niet aansprakelijk voor de schade of kosten als gevolg van het gebruik door een derde van jouw Checkout.

3.5 Het is niet toegestaan:

 • onjuiste, onvolledige of verouderde informatie te verstrekken;
 • een gesprek te verzenden aan Whappbook waaraan je zelf niet hebt deelgenomen;
 • een gesprek te verzenden aan Whappbook zonder toestemming van alle overige deelnemers aan het gesprek;
 • andere natuurlijke personen of rechtspersonen dan de personen die deelgenomen hebben aan het gesprek toegang te geven tot een gesprek; of
 • het e-mailadres van een ander te gebruiken om een gesprek in te zien of te verzenden.

3.6 Wanneer je het bestelproces volledig en correct hebt afgerond zal Whappbook je Product maken en versturen aan het door jou opgegeven adres. Whappbook streeft er naar het Product de volgende dag aan je toe te zenden, mits je het bestelproces voor 16:00 uur hebt voltooid.

4 – Prijs en betaling

4.1 De prijs van het Product is afhankelijk van het gekozen formaat en staat aangegeven in de Checkout. Alle prijzen zijn weergegeven inclusief BTW, de verzendkosten worden separaat weergegeven.

4.2 In de Checkout kun je een betaalmethode kiezen. In ieder geval kun je kiezen uit de volgende betaalmethoden:

 • Creditcard;
 • Paypal;
 • iDeal;
 • Bitcoin.

4.3 Indien je niet voor een betaling vooraf hebt gekozen, bedraagt de betaaltermijn veertien (14) dagen vanaf de factuurdatum of de datum van de afronding van de bestelling zoals bedoeld in artikel 3.

4.5 Indien een incasso of afschrijving geweigerd of gestorneerd wordt, danwel indien een factuur niet (volledig) binnen de betalingstermijn is voldaan, zal Whappbook je per e-mail op het door jou opgegeven e-mailadres een herinnering sturen met een aanvullende betalingstermijn van veertien (14) dagen na de herinneringsdatum.

4.6 Betaal je niet (volledig) binnen de aanvullende betalingstermijn, dan ben je automatisch in verzuim, zonder dat hiervoor een handeling van Whappbook voor nodig is. Je bent vanaf dat moment de wettelijke rente over het openstaande bedrag en de incassokosten verschuldigd.

5 – Privacy

5.1 Tijdens jouw gebruik van de Dienst verstrek je informatie over jezelf en de inhoud van een gesprek dat je hebt gevoerd aan Whappbook.

5.2 Whappbook verwerkt deze informatie alleen voor zover noodzakelijk om de Dienst aan jou te kunnen verlenen, tenzij Whappbook wettelijk verplicht is buiten deze reikwijdte persoonsgegevens te verwerken. Whappbook verstrekt jouw persoonlijke informatie in ieder geval nooit zonder jouw toestemming aan derden voor direct marketing doeleinden.

5.3 Voor meer informatie over het privacybeleid van Whappbook en de beveiliging van jouw persoonlijke informatie verwijzen wij je naar ons privacy statement https://www.whappbook.com/pdf/privacy_statement_whappbook.pdf.

6 – Intellectuele eigendomsrechten

6.1 De intellectuele eigendomsrechten – waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten en handelsnaamrechten – met betrekking tot de Dienst berusten bij Whappbook of haar licentiegevers.

6.2 Jij behoudt steeds alle intellectuele eigendomsrechten op het gesprek (of andere content) dat je aan Whappbook ter beschikking stelt. Wel geef je Whappbook een beperkt gebruiksrecht om het gesprek te gebruiken voor zover dat nodig is om de Dienst aan jou te leveren. Whappbook gebruikt het gesprek alleen om het Product te maken.

6.3 Het is niet toegestaan de Website te reproduceren, te decompileren of reverse engineering daarop toe te passen. Ook is het niet toegestaan beveiligingsmaatregelen of technische (gebruiks)beperkingen van de Dienst en/of de Website te verwijderen en/of te omzeilen.

7 – Duur en beëindiging

7.1 Je gaat de Overeenkomst voor onbepaalde tijd aan. Je kunt de Overeenkomst op ieder moment beëindigen door een e-mail te sturen aan [email protected] of op de daartoe bestemde knop te klikken. Wanneer je de Overeenkomst beëindigt heb je geen recht meer om gebruik te maken van de Dienst. Mocht je weer gebruik willen maken van de Dienst van Whappbook, dien je een nieuwe overeenkomst te sluiten.

7.2 Whappbook is, zonder jegens jou aansprakelijk te worden, gerechtigd om de door haar aangeboden Dienst met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving (tijdelijk) op te schorten of om de Overeenkomst te beëindigen:

 • indien je jouw verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of de Gebruiksvoorwaarden niet nakomt; of
 • indien je anderszins handelt in strijd met de Overeenkomst, de Gebruiksvoorwaarden, geldende wet- en regelgeving en/of onrechtmatig handelt jegens Whappbook;
 • om een andere reden, ter discretie van Whappbook.

7.3 Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, verwijdert Whappbook jouw gegevens, waaronder het chatgesprek. Whappbook is niet gehouden om enige content of informatie aan jou te verstrekken of dergelijke informatie te converteren of te exporteren. De Overeenkomst wordt wel door Whappbook gearchiveerd, door het opslaan en bewaren van jouw e-mail adres en de specificaties van jouw bestelling bij Whappbook.

7.4 In het geval van ontbinding van de Overeenkomst ontstaan geen verplichtingen tot ongedaanmaking.

7.5 Voor zover Whappbook reeds kosten heeft moeten maken om het Product te vervaardigen, is Whappbook in het geval van beëindiging van de Overeenkomst gerechtigd een evenredig deel van de betaalde vergoeding in te houden, danwel deze kosten bij jou in rekening te brengen.

8 – Aansprakelijkheid

8.1. Als Whappbook aansprakelijk is voor schade uit welke oorzaak dan ook, is zij alleen aansprakelijk voor door jou geleden directe schade en is deze aansprakelijkheid beperkt tot een vergoeding van maximaal € 500,00 per gebeurtenis.

8.2 Onder directe schade wordt alleen verstaan:

 • materiële schade aan zaken;
 • redelijke kosten die je zou moeten maken om de prestatie van Whappbook in overeenstemming te brengen met de Overeenkomst;
 • redelijke kosten die je hebt gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling ziet op directe schade; en
 • redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover deze zien op directe schade.

8.3 Iedere aansprakelijkheid van Whappbook voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt begrepen, maar is daartoe niet beperkt: gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens, winstderving, omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade veroorzaakt door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van derden, reputatieschade en imagoschade.

8.4 De in de voorgaande artikelleden opgenomen beperkingen komen te vervallen wanneer de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Whappbook of haar leidinggevenden.

8.5 Je hebt alleen recht op schadevergoeding als je de schade meteen na het ontstaan daarvan schriftelijk (per e-mail) bij Whappbook meldt. Elke vordering tot schadevergoeding tegen Whappbook vervalt door het verloop van 3 (drie) maanden na het ontstaan van de vordering.

9 – Garanties en vrijwaringen

9.1 Whappbook doet haar best om een goede Dienst te leveren, maar kan niet garanderen:

 • dat de Dienst steeds zonder onderbrekingen, mankementen of storingen toegankelijk is;
 • dat je het Product op de aangekondigde datum ontvangt. Leverdata zijn steeds indicatief;
 • dat exact het aangegeven aantal berichten in het door jou gekozen Product (36, 72 of 144 pagina’s ) past;
 • dat de via de Dienst verstrekte informatie en statistieken steeds juist, actueel en volledig zijn.

9.2 Whappbook is niet verantwoordelijk voor:

 • de goede werking van jouw e-mailservice en jouw internetverbinding;
 • verlies, beschadiging, onjuistheid en/of onvolledigheid van statistieken en gesprekken;
 • fouten in de gegevensoverdracht;
 • (pogingen tot) onbevoegd gebruik van de Dienst;
 • het maken van back-upexemplaren van gesprekken; of
 • het gebruik dat van het Product wordt gemaakt nadat deze door Whappbook aan jou is toegezonden.

9.3 Je garandeert dat je de Dienst niet zal gebruiken op een manier die:

 • inbreuk maakt op de rechten van Whappbook of derden, waaronder de intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten van bijvoorbeeld de andere deelnemers aan een gesprek;
 • in strijd is met geldende wet- of regelgeving; of
 • in strijd is met van deze Gebruiksvoorwaarden.

9.4 Als je handelt in strijd met de hierboven genoemde garanties, dan sta je in voor alle schade en kosten die Whappbook lijdt of maakt die voortvloeien jouw schending van de garantie (vrijwaring).

10 – Klachten en herroeping

10.1 Graag wijst Whappbook je er op dat Whappbook er alles aan doet om er op toe te zien dat het Product beantwoordt aan de daarvoor tussen jou en Whappbook gesloten Overeenkomst.

10.2 Mocht je vragen of klachten hebben over de Dienst of het Product, dan kun je contact opnemen met de klantenservice van Whappbook, via [email protected] Whappbook reageert zo snel mogelijk per e-mail op je klacht.

10.3 Whappbook wijst je er op dat de Dienst betrekking heeft op een consumentenkoop betreffende de levering van een volgens jouw specificaties vervaardigd product zoals bedoeld in artikel 6:230p sub f onder 1 BW zodat je niet het recht hebt de Overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen.

11 – Overige bepalingen

11.1 Whappbook mag uit deze Gebruiksvoorwaarden of de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden overdragen, maar zal zo’n overdracht steeds aan jou melden.

11.2 Op deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Dienst is Nederlands recht van toepassing.

11.3 Geschillen die ontstaan tussen jou en Whappbook, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam, tenzij door (inter)nationale rechtsregels dwingend anders wordt voorgeschreven.

Heb je en vraag?

Kom je er niet helemaal uit, heb je een speciaal verzoek of wil je gewoon eens kennismaken? Stuur ons dan een een berichtje!

5 + 15 =